Bezpečnost ve skladu. Dodržovat se musí řada pravidel

Bezpečnost ve skladu. Dodržovat se musí řada pravidel

Práce ve skladu obnáší manipulaci s řadou objemných předmětů, a proto se u ní mimořádně dbá na dodržování bezpečnostních pravidel. Ne ně může dbát firma Extéria, která je poskytovatelem poradenství v oblasti BOZP a PO. Bezpečnostních pravidel je si vědoma. Ví, že pravidla má každý sklad podrobně popsána v takzvaném místním řádu. Jeho obsah přesně stanovuje norma ČSN 26 9030.

Základním bezpečnostním prvkem každého skladu podle BOZP jsou poučení a zodpovědní zaměstnanci. Věc, která se považuje za samozřejmou a často je vyžadována přímo zákonem, není bohužel vždy důsledně dodržována.

Pořádek a čistota

Základní podmínkou bezpečnosti práce je zachovávat ve skladu pořádek a čistotu. Koridory pro zaměstnance či pojízdné stroje musí být vždy uklizené a bez obtíží průjezdné. Při přepravě větších nákladů se snadno omezí výhled a drobná překážka může způsobit závažné komplikace. Minimální šířku koridorů opět určuje norma. Pro pěší musí být prostor široký nejméně 1,1 metru, pro bezpečný průjezdu vozidla musíte k jeho šířce, případně nákladu, který převáží, přidat nejméně 40 centimetrů.

Každý zaměstnanec má být také seznámen s postupy při manipulaci s velkými a těžkými předměty. Zavedené postupy předchází úrazům či jiným nehodám. Konkrétní požadavky opět stanoví nařízení vlády. Konkrétně § 30 nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Toto nařízení také stanoví, jaká břemena je možné zvedat. U mužů nesmí zátěž přesáhnout 50 kg, při pravidelném zvedání nejvýše 30 kg. Pro ženy platí limit 30 a 15 kilogramů. Při přenášení břemen se vyplatí nezapomínat na těžiště a manipulaci tomu přizpůsobit.

Nebezpečné látky ve skladu

Samostatnou kapitolou je skladování nebezpečných látek. Zde je často klíčovým parametrem správné odvětrávání, kontrolované a vhodné obaly a uložení na vhodných místech. Není možné skladovat společně látky, které spolu mohou nebezpečně interagovat. Samozřejmostí pak je správné označení všech látek, včetně bezpečnostních upozornění. Kromě ochrany zdraví pracovníků je u řady nebezpečných látek důležité zajistit, aby neunikly a nezamořily životní prostředí.